Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.

Regulamin korzystania z serwisu „karierabohatera.pl”

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez Usługobiorcę z serwisu „karierabohatera.pl” (dalej zwanego „Serwisem”).

  2. Serwis jest platformą internetową służącą do zamieszczania ofert pracy przez Usługobiorców będących pracodawcami funkcjonującymi w dziedzinie służby zdrowia (oferty dam pracę).

  3. Serwis prowadzony jest przez Pracujwpl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Usługodawca)
  Adres: ul. Lipińskiego 8/37 30-349 Kraków, Polska
  NIP: 6793155030
  REGON: 368077256
  KRS: 0000691973
  Tel: +48 668 358 683

  4. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Polityce ochrony danych osobowych w Pracujwpl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

  5. Usługodawca i usługobiorca w dalszej części regulaminu określani są łącznie jako Strony.

§ 2 Prawa i obowiązki stron

1. Usługobiorca składając Zamówienie oświadcza, iż wszystkie dane jakie zostaną przez niego podane w Serwisie są zgodne z prawdą. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych w Serwisie danych.

2. Usługodawca oświadcza, iż wszystkie dane jakie pozyska od Usługobiorcy będą wykorzystane wyłącznie w celu publikacji ogłoszenia w Serwisie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści ogłoszenia, pozwalających na dostosowanie zawartości i wyglądu ogłoszenia do ogólnego układu i wizerunku Serwisu.

4. Zamieszczanie ofert pracy w serwisie „karierabohatera.pl” przez Usłubiorców będących pracodawcami funkcjonującymi w dziedzinie służby zdrowia (oferty dam pracę) jest płatne.

5.
 • Opłata za publikację ogłoszenia standard wynosi 60 zł netto.
 • Opłata za publikację ogłoszenia promowanego wynosi 200 zł netto
 • Opłata za pakiet PRIME wynosi 900 zł netto

6. Okres publikacji ogłoszenia - 60 dni od dnia publikacji.

7. Wyróżnienie w przypadku oferty promowanej polega na:
 • wizualnym wyróżnieniu oferty i umiejscowieniu oferty u góry listy ofert. Promowanie przez przypięcie do góry listy ofert będzie trwać 60 dni. Promowanie oferty rozpocznie się od daty publikacji. O pozycji na liście promowanych ofert decyduje data wypromowania oferty. Oferty promowane zawsze będą się znajdować nad ofertami niepromowanymi,
 • stworzeniu posta dedykowanego promowanej ofercie na stronie karierabohatera na facebooku.

8. Każdy rodzaj oferty limitowany jest do 3 stanowisk i 1 lokalizacji.

9. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie w Serwisie swego logotypu.

10. Usługa Prime daje prawo do opublikowania w Serwisie nielimitowanej ilości ofert w okresie 30 dni od dnia uruchomienia Usługi. Prawo publikacji ofert w ramach Usługi Prime dotyczy tylko i wyłącznie ofert Usługobiorcy. Każda oferta zostanie opublikowana do 24 godzin od jej zgłoszenia do Serwisu. Okres publikacji ofert - 60 dni od dnia opublikowania. Oferty będą publikowane w Serwisie również po wygaśnięciu usługi Prime aż do zakończenia 60-dniowego okresu publikacji.

11. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi Polityce prywatności Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji czynności wynikających z zamówienia

12. Płatności w Serwisie dokonywane będą kartą kredytową za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu obsługującego płatność Stripe. Przetwarzanie płatności będzie podlegać warunkom i polityce prywatności Podmiotu obsługującego płatności znajdujących się https://stripe.com/en-pl/privacy . Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i prawidłowość płatności dokonanej za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatność.

§ 3 Poufność

1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w poufności i nieujawnienia osobom trzecim informacji poufnych drugiej strony.

2. Dla celów świadczenia usług Serwisu informacje poufne oznaczają wszelkie informacje ujawnione przez jedną ze stron drugiej stronie w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa strony ujawniającej i które zostaną oznaczone jako informacje poufne przez stronę ujawniającą (w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne), niezależnie od formy ich przekazania.

3. Informacjami poufnymi nie są:

 1. a) informacje, które są ujawnione za uprzednią pisemną zgodą Strony, której te informacje dotyczą; lub
 2. b) informacje, które są lub staną się własnością publiczną w inny sposób niż w wyniku naruszenia niniejszej umowy przez jakąkolwiek ze Stron; lub
 3. c) informacje, które muszą być ujawnione zgodnie z prawem lub wskutek wiążącej decyzji sądów lub innych organów publicznych; lub
 4. d) informacje otrzymane od osoby trzeciej, która zgodnie z prawem je dostarczyła.

4. Strony są zobowiązane do zapewnienia, że informacje poufne lub ich jakiekolwiek kopie są skutecznie chronione przed kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem.

5. Wszelkie informacje poufne przekazane dowolnej ze Stron lub kopiowane przez nią dla celów ewentualnej przyszłej współpracy będą, w zakresie, w jakim te informacje poufne są ze swej natury możliwe do zwrotu, zwracane stronie je ujawniającej na jej żądanie, z zastrzeżeniem, że każda ze stron uprawniona jest do zachowania egzemplarza informacji poufnych do celów udokumentowania współpracy.

6. Zobowiązania do zachowania poufności ujawnionych informacji mają charakter bezterminowy do czasu, kiedy informacje te stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa strony ujawniającej, lecz nie wcześniej niż przez okres 5 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

§ 4 Reklamacja

1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji względem świadczonych usług przez Serwis.

2. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia niezgodności lub wydłużenia czasu publikacji ogłoszenia o okres trwania niezgodności.

3. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu lub w formie e-mail na adres [email protected] .

4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji.

§ 5 Postanowienia końcowe

Do świadczenia usług Serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.