Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracylekarzłódzkie

Sekretarka medyczna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

Smutna 21, 91-729 Łódź

2 260 PLN brutto za miesiąc

lekarz bez specjalizacjiDoświadczenie

8 miesięcy temu Dodane

niepełny etatWymiar czasu

umowa o pracę Forma zatrudnienia

Opis

Wymiar etatu – 0,5 etatu.

Wynagrodzenie brutto – około 2.260 zł (za pół etatu)

Liczba stanowisk pracy – 1 (umowa o pracę).

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad-grudzień 2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21).

Opis stanowiska: wsparcie Naczelnego Lekarza Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w zakresie obsługi korespondencji wpływającej i wychodzącej, obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów eDok, prowadzenia stosownych rejestrów i ewidencji, przygotowywania projektów pism oraz zestawień statystycznych, archiwizacji dokumentacji.

Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

 4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

 5. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 6. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • minimum średnie wykształcenie,

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Outlook) oraz umiejętność korzystania z Internetu,

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista

 • mile widziana znajomość struktury organizacyjnej i funkcjonowania Służby Więziennej oraz doświadczenie zawodowe w społecznej opiece medycznej.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi (zawierające adres e-mail kandydata),

 2. curriculum vitae,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, świadectwa służby, zaświadczenia o odbytych stażach),

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,

 5. kserokopia dowodu osobistego,

 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Sposób złożenia dokumentów:

 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres monika.sobierajska@sw.gov.pl (wpływ dokumentów jest potwierdzany przez OISW w odpowiedzi na e-mail kandydata);

 • przesłanie pocztą/ kurierem na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21)

w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu dokumentów do inspektoratu).

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Por. Monika Sobierajska

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●gov.pl

●●●●●●●●●-54

Aplikuj

Pracodawca używa zewnętrznego systemu rekrutacji.

Po kliknięciu "Aplikuj" zostaniesz przekierowany na stronę pracodawcy.

Aplikuj