Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracylekarzłódzkie

Ratownik medyczny

Zakład Karny w Sieradzu

Orzechowa 5, 98-200 Sieradz

2 700 PLN brutto za miesiąc

lekarz ratownikDoświadczenie

8 miesięcy temu Dodane

niepełny etatWymiar czasu

umowa o pracę Forma zatrudnienia

Opis

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej

w Zakładzie Karnym w Sieradzu w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 0,5 etatu

na stanowisku pracownika cywilnego

Ratownik medyczny Ambulatorium z Izbą Chorych

Liczba osób przewidywana do przyjęcia : 1

Wymagania stawiane kandydatom, zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia

9 kwietnia 2010 roku (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1064 z późn. zm.)

1.   Ukończone 18 lat i legitymowanie się pełną zdolnością do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.   Rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

3.   Pracownikiem może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.

4.   Posiadanie tytułu Ratownika Medycznego i posiadanie uprawnień do wykonywania ww. zawodu.

5.   Daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

6.   Zdolność psychiczna i fizyczna pozwalająca na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

PRZEBIEG POSTEPOWANIA

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o złożenie (przesłanie) do sekretariatu Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz w dniach od 26 października

do 14 listopada br. niżej wymienionych dokumentów:

1.   Pisemne podanie o przyjęcie do pracy.

2.   Kwestionariusz osobowy (załącznik do pobrania).

3.   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

(w załączniku).

4.   Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata (w załączniku).

5.   Kserokopia świadectwa pracy lub służby.

6.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe

i specjalistyczne.

7.   Jedna fotografia kolorowa w formacie jak do dowodu osobistego.

Kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:

·     Potwierdzające jego dodatkowe umiejętności;

·     Potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe, opinie polecające.

W przypadku dokumentacji nadesłanej pocztą, decyduje data wpływu do jednostki.

Zgłoszenia można również nadsyłać na adres e-mail jednostki tj. zk_sieradz@sw.gov.pl

Dokumenty winny być złożone w formie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii. Kandydat powinien posiadać przy sobie oryginały dokumentów do wglądu. Dokumenty złożone w formie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii nie podlegają zwrotowi. Kandydat ponosi koszty związane z przygotowaniem powyższej dokumentacji. Zakład Karny nie odsyła nadesłanych ofert.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania można uzyskać w Zakładzie Karnym

w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 oraz pod nr telefonu: 43 827 06 11 lub 43 827 06 94 (w dni robocze tj. pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30).

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

UWAGA!!!

Prosimy o podpisanie załączonej w kwestionariuszu osobowym klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Dyrektora Zakładu Karnego, z siedzibą w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1);.

oraz

Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Zakładu Karnego z siedzibą w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, email: zk_sieradz@sw.gov.pl, tel. 43 827 06 29. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: e-mail iod_zk_sieradz@sw.gov.pl, tel. 43 827 06 04. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wstąpienia do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Tomasz Szcześ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●ov.pl

●●●●●●●11

Aplikuj

CV (opcjonalnie)