Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracypielęgniarkałódzkie

Pielęgniarka

Areszt Śledczy w Łodzi

Łódź, ul. Smutna 21

pielegniarkaDoświadczenie

5 miesięcy temu Dodane

pełny etatWymiar czasu

umowa o pracę Forma zatrudnienia

Opis

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI

ogłasza nabór do pracy na stanowisko pielęgniarki ambulatorium z izbą chorych Aresztu Śledczego w Łodzi

(pracownik cywilny)

Wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy

Liczba stanowisk pracy – 2 (umowa o pracę).

Pracodawca: Areszt Śledczy w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21).

Opis stanowiska: opieka pielęgniarska nad osobami pozbawionymi wolności w Areszcie Śledczym w Łodzi. Praca w systemie jednozmianowym.

Wymagania stawiane kandydatom:

I. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1064) pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:

ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie, dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

II. Posiadane ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku pielęgniarstwo lub wykształcenie średnie medyczne w zawodzie pielęgniarki.

III. Posiadane prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi, curriculum vitae, kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający następujące informacje: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Termin i miejsce składania apikacji:

Sposób złożenia dokumentów:

  • bezpośrednio w siedzibie Aresztu Śledczego w Łodzi, ul. Smutna 21, w godzinach 8:00 – 15:00; przesłanie na adres Aresztu Śledczego w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21)

Nie zwracamy złożonych dokumentów oraz kosztów udziału kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

  1. ocena złożonych w wyznaczonym terminie dokumentów,

  2. rozmowa kwalifikacyjna (o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie),

  3. sprawdzenie kandydatów w rejestrach skazanych i ukaranych,

  4. ustalenie przez służbę medycyny pracy zdolności fizycznej i psychicznej do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do pracy w Służbie Więziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr telefonu 42 675 02 75 lub 42 675 03 07.

1. Administratorem Twoich danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym jest Areszt Śledczy w Łodzi.

  • Adres: ul. Smutna 21, 91-729 Łódź,

  • telefon: +48 42 675 00 00,

  • fax: +48 42 675 03 55,

  • e-mail: as_lodz@sw.gov.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i ewentualnego zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeśli w dokumentach aplikacyjnych podasz nam inne dane, będziemy przetwarzać je na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w nim zawartych. 

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej rekrutacji, a po tym terminie przez okres, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń którejkolwiek ze stron. Okres przechowywania danych wynika z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Odbiorcy danych i transfer danych do państw trzecich

Odbiorcami danych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Twoje prawa i profilowanie

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo żądania sprostowania danych osobowych,

prawo żądania usunięcia danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

7. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale – w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy – konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Informacje o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 2016/679):

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 24b ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, uprzejmie informujemy o następujących ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia 2016/679, zgodnie z brzmieniem art. 24b ust. 1 i 2:

1. Służba Więzienna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, 2 i 2b, oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej.

2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, następuje z wyłączeniem stosowania art. 13 ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich przetwarzania wyłącznie funkcjonariuszy lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych po pisemnym zobowiązaniu funkcjonariuszy lub pracowników do zachowania przetwarzanych danych w poufności.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Michał Wojtera

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ov.pl

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 03 07

Aplikuj

CV (opcjonalnie)