Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracylekarzpomorskie

KONKURS Kierownik Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK) Szpital Morski im. PCK

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Gdynia Powstania Styczniowego 1

Szpital

lekarz bez specjalizacjiDoświadczenie

7 miesięcy temu Dodane

pełny etatWymiar czasu

kontrakt Forma zatrudnienia

Opis

KONKURS 

SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1, 81-519 GDYNIA

Ogłaszają KONKURS  na stanowisko:

KONKURS Kierownik Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK), lokalizacja Szpital Morski im. PCK w Gdyni

Kierownikowi OnkoCWBK podlegają trzy główne obszary działalności Centrum ,odpowiedzialne za procesy : kontraktacji umów , budżetowania ,zarządzania administracyjnego badaniami oraz nadzorem nad procesem badań.

Kandydaci/Kandydatki zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

KOMPETENCJE:

 • Umiejętność wyznaczania strategii ciągłego rozwoju OnkoCWBK nadzorowanie jej realizacji;

 • Zarządzanie personelem OnkoCWBK;

 • Promowanie OnkoCWBK w Polsce oraz na arenie międzynarodowej;

 • Aktywne pozyskiwanie nowych badań i parametrów do współpracy;

 • Wsparcie merytoryczne członków zespołu badawczego w fazie projektowanie , inicjowania i realizacji;

 • Skuteczne zarządzanie procesem rozpoczynanie nowych badań;

 • Nadzór nad dokumentacją umożliwiający bezzwłoczne podpisanie umowy dotyczącej realizacji badania klinicznego oraz rozpoczęcia badania

Minimalne wymagania:

·        Wykształcenie wyższe

·        Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania/monitorowania badaniami klinicznymi lub co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami klinicznymi lub prowadzeniu badań jako koordynator badań klinicznych lub monitor;

·        Co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub zespołem;

·        Bardzo dobra znajomość języka angielskiego(poziom C1/C2).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych badań i partnerów do współpracy;

 • Udzielanie wsparcia merytorycznego członkom zespołu badawczego w fazie projektowania, inicjowania i realizacji;

 • Skuteczne zarządzanie procesem rozpoczynania nowych badań , umożliwianie stworzenia jednego punktu kontrolnego dla sponsora odnośnie studium wykonalności (ang.feasibility)

 • Nadzór nad dokumentacją( certyfikaty sprzętowe , CV zespołów badawczych ,dokumenty Ośrodka) umożliwiający bezzwłoczne podpisanie umowy dotyczącej realizacji badania klinicznego oraz rozpoczęcia badania.

OFERUJEMY:

 • Stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o uzgodnioną umowę,

 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania własnej kariery,

 • Pracę w przyjaznym zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV oraz list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, w tym opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu

 • Oświadczenie o niekaralności,

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych

 • Kopie dokumentu poświadczającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin składania dokumentów :26.04.2022r- 05.05.2022r

 O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1.       Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza: imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację:

a.       Kierownik OnkoCWBK  lokalizacja Szpital Morski im. PCK w Gdyni” należy składać za pośrednictwem poczty na adres 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 (data wpływu do Spółki) lub w Kancelarii Spółki przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni

2.       CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3.       Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie konkursu,

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

·        Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem udziału w naborze.

1.       Administrator danych: Szpitale Pomorskie, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Stycznia 1

2.       Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail : [email protected]

3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

4.       Informacja o odbiorcach danych: brak

5.       Okres przechowywania danych: do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy

6.       Uprawienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • prawo do usunięcia danych osobowych

 • prawo do wniesienie skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Szpitale Pomorskie Sp. Z O.o.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●skie.eu

●●●●●●●22

Aplikuj

CV (opcjonalnie)